หน้าหลัก

สพป.สงขลา เขต 1

สงขลา e-learnning

สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ


หน่วยการเรียนที่ 7
ภูมิปัญญาไทย
- ด้านศิลปกรรม
 - ด้านวรรณกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแพทย์
ด้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์-อาชีพ
การละเล่น-การแสดง
กีฬา-เกมพื้นบ้าน
ด้านวัฒนธรรม
ศาสนา-ความเชื่อ
ภาคผนวก

ลักษณะภูมิปัญญาไทย

1. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม
2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน  คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และคน  กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
3. ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน
4. ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา  การจัดการ  การปรับตัว  และการเรียนรู้  เพื่อความ

อยู่รอดของบุคคลชุมชน และสังคม
5. ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญในการมองชีวิต เป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ
6. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม

ความหมายของศิลปกรรม

             ศิลปกรรม (อ่านว่า สิน-ละ-ปะ-กำ) มี ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า  สิ่งที่เป็นศิลปะ สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ
ความหมาย

                 สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดคุณสมบัติของสิ่งที่นับได้ว่า เป็น "ศิลปกรรม" ไว้ดังนี้
                 1. ศิลปกรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ  เช่น พระอาทิตย์ตกดินที่มีความสวยงามมาก  ไม่นับเป็นศิลปกรรม  แต่จิตรกรรมหรือภาพเขียนทิวทัศน์พระอาทิตย์นับเป็นศิลปกรรม
                 2. ศิลปกรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีความสวยงาม  สิ่งมนุษย์สร้างที่ไม่สวยงาม เช่น  กองขยะ  ป้ายโฆษณารกตา ฯลฯ  ไม่นับเป็นศิลปกรรม  การสร้างสรรค์โดยมนุษย์เพื่อความงามหรือสุนทรียภาพที่ถือเป็นศิลปกรรม 
                 3. ศิลปกรรม เป็นงานประเภททัศนศิลป์ (visual art)  เป็นความหมายที่ใช้กันมาในช่วงศตวรรษก่อน ซึ่งมักหมายเฉพาะงานประเภท จิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ์ ส่วนศิลปะที่เป็นการแสดง  จะจัดแยกไว้ต่างหาก เช่น การแสดงนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ ไม่นิยมรวมไว้ในงานแสดงศิลปกรรม
                 4. ศิลปกรรม เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางสุนทรียะเฉพาะที่มีคุณภาพดี  เป็นการกำหนดความหมาย "ศิลปกรรม" ให้แคบและเฉพาะมากขึ้น  มีการแยกงาน "ศิลป์"
ที่ไม่ถึงขั้นออกไปด้วนเกณฑ์ต่างๆ ที่ยังเป็นที่ถกเถียงในหมู่ผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ

 

ที่มา  http://www.infoforthai.com

ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก

อ่านหน้าต่อไป